بازرگانی علیرضا شبانکاره در راستای اهداف حوزه عملیاتی و مسئولیتی خود در قبال مشتریان، همواره می‌کوشد تا با درنظر گرفتن نیازمندی‌ها، بودجه تخصیص‌یافته و همچنین تجزیه تحلیل عوامل محدود‌کننده به بهترین راه‌حل‌های نوین و عملی لجستیک ممکن دست یابد. انتقال تکنولوژی‌های پیشتاز و بهترین شیوه‌های اجرایی در صنعت لجستیک (Logistics Best Practices) که براساس تجربیات مدیران، کارمندان و مشاورین خارجی و داخلی این شرکت بدست آمده است، عوامل پیش‌برنده این سازمان تلقی شده و بهبود فرآیندها و نیروهای انسانی دخیل بصورت مستمر جز رکن‌های اصلی بازرگانی علیرضا شبانکاره می‌باشند. بر همین اساس کوشیده‌ایم تا با پیروی از استانداردهای جهانی، تحقیق و بروز رسانی و ایجاد شفافیت در کلیه فرآیندهای سازمانی و عملیاتی، رضایت‌مندی کامل مشتریان خود را از طریق پاسخگویی، تعهد و پایداری در کیفیت، تأمین نموده و سیاست برد – برد در درازمدت که از اهداف اصلی این شرکت می‌باشد را محقق سازیم.از اهداف استراتژیک این شرکت، توسعه و استقرار فرهنگ پیشرو در داخل زنجیره عرضه لجستیک شرکت با هدف ایجاد روابط مستحکم می‌باشد. با درک صحیح شرایط و بروز رسانی مداوم اطلاعات عمومی، بازرگانی و حقوقی، این شرکت سعی به ارائه راه‌حل‌های مؤثر با توجه به نیازهای مشتریان خود دارد. این شرکت همواره سعی در مستحکم نمودن روابط خود با تأمین‌کنندگان خدمات لجستیک خارجی از یک سو و تأمین‌کنندگان داخلی از سوی دیگر و یکپارچه نمودن کلیه فرآیندها جهت بهینه‌سازی، تسریع و کاهش هزینه‌ها خواهد نمود.