بازرگانی علیرضا شبانکاره با ۲۰ سال سابقه کار مستمر در زمینه بازرگانی و حمل و نقل بین‌المللی، ترخیص کالا و تسلط کامل به کلیه مراحل و قوانین گمرکی داخلی و خارجی (در ایران و امارات) آماده ارائه خدمات به بازرگانان محترم داخلی و خارجی می‌‌باشد. ایجاد روابط پایدار با تأمین‌کنندگان و مشاوران مطرح لجیستیک دنیا یکی از رکن‌های اساسی این شرکت جهت ارائه راه‌حل‌های کیفی می‌باشد. کلیه روابطی که بر پایه ایجاد «اعتماد پایدار» و فرهنگ «عامل مستمر» برنامه‌ریزی شده است به این سازمان اجازه می‌دهد زنجیره عرضه منسجم و یکپارچه در خارج و داخل کشور جهت پوشش نیازهای لجستیکی کلیه سازمان‌های صنعتی و بازرگانی (از منبع تا تحویل در محل) ایجاد نماید. با محوریت ارایه خدمات کیفی با پایین‌ترین هزینه اجرایی و شفافیت در کلیه فرآیندهای سازمانی بر پایه اصول و استانداردهای جهانی، بازرگانی علیرضا شبانکاره توانسته است رشد شایان توجهی در افزایش مشتریان وفادار و اعتماد سازی لازم به منظور گسترش روابط درون و برون‌مرزی داشته باشد. این شرکت توانسته است با استفاده از نیروهای مجرب و مشاورین داخلی و خارجی خدمات خود را با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی و بازرگانی منطقه به ویژه در ایران، به صورت یک راه‌حل کامل ارایه نماید.

از مبانی اصلی بازرگانی علیرضا شبانکاره به عنوان یک شرکت دانش‌محور، می‌توان به بروز بودن دانش سازمانی درباره قوانین بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی، گمرک و حمل و نقل اشاره کرد. بازرگانـی علیرضـا شـبانکاره بـه عنـوان یکـی از مجموعـه هـای تابعـه گـروه بین المللـی صنعتـی و تجـاری دروازه تجـارتدر ایــران توانســته اســت فعالیتهــای لجســتیک داخلــی خــود را بــه صــورت یکپارچــه بــا همتــای خارجــی خــود بـه اجـرا درآورد. کلیـه فعالیت‌هـای لجسـتیک اعـم از بازرگانـی، لجسـتیک از نقطـه مبـدأ تـا مقصـد در ایران بصـورت یـک فرآینـد یکپارچـه بـا کمتریـن هزینـه صـورت می‌پذیرد. شـایان ذکر اسـت کـه مدیریـت کلیـه فرآیندهـای لجسـتیک توسـط نیروهـای مجـرب و سیسـتم‌های نویـن تکنولـوژی و فـنآوری اطلاعـات بـا هـدف بهینـه نمـودن و شفاف‌سـازی، انجـام می‌شـود.